مطالب متنوع آموزشی وعمومی( جهت فرج آقا صلوات يادت نرود. )

۱-مبانی واصول مدیریت   -  کد۹۱۴۰۰۴۹۷  -  ۲۴ ساعت - مجله رشد   مدیریت شماره ۷۳ 

 

۲-روابط انسانی درمدرسه     کد ۹۱۴۰۰۴۷۸  ۱۲ساعت -  مجله   رشد معلم شماره ۲۵۳

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۱ آبان۱۳۹۰ساعت ۱:۳۰ قبل از ظهر  توسط ابوالقاسم عابدی استاد  |